پنبه،‭ ‬كالای‭ ‬استراتژیك‭ ‬صنعت‭!‬
نساجی

وقتی‭ ‬از‭ ‬بهشهر‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬گرگان‭ ‬حركت‭ ‬می‌كردیم،‭ ‬چیزی‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬می‌كرد‭ ‬قوزه‌های‭ ‬سفید‭ ‬پنبه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬كشاورزانی‭ ‬كه‭ ‬دسته‌دسته‭ ‬وش‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گونی‌های‭ ‬گردن‭ ‬آویز‭ ‬خود‭ ‬می‌ریختند‭. ‬كمی‭ ‬جلوتر‭ ‬می‌شد‭ ‬صدای‭ ‬بوق‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬ریسندگی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬شنید‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬...

پنبه،‭ ‬یك‭ ‬گیاه‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬محصول
نساجی

اگر‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬تسهیلات‭ ‬حمایت‭ ‬كند،‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬رو‭ ‬می‌آورند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬آب،‭ ‬كاهش‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬برای‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬یعنی‭ ‬كاهش‭ ‬ارز‭ ‬بری،‭ ‬با‭ ‬فعال‌شدن‭ ‬...

پنبه،‭ ‬تیر‭ ‬در‭ ‬كمان‭ ‬وزارتخانه
نساجی

نشریه‭ ‬‮‬كاتون‭ ‬توید‮‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1961‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬درباره‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬عضو‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬وقت‭ ‬تهران‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آمد‭: ‬‮‬‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬پنبه‭ ‬حدود‭ ‬220‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬شركت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬درآمدی‭ ‬معادل‭ ‬25‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭. ‬مصرف‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬...

آمادگی‭ ‬فرهنگ بین‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬كشاورز
نساجی

تلاش‭ ‬نشریه‭ ‬از‭ ‬انعكاس‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬متعدد‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬برسند‭.‬ چندین‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬وقتی‭ ‬شروع‭ ‬كردیم‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬سوال‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی،‭ ‬عده‌ای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬"چپ‭ ‬چپ"‭ ‬نگاه‭ ‬كردند‭ ‬كه...

نساجی،‭ ‬فرزند ‬گم‭ ‬شده ‬کشاورزی
نساجی

اینکه‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬صاحبان‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬رابطه‭ ‬نشریه‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬بپردازیم، مقیاس‭ ‬مناسبی‭ ‬از‭ ‬کم‌توجهی‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬الیاف‌طبیعی‭ ...

arrow