فرايند انتخاب و انتصاب مديران مالي
سیاستگذاری کشاورزی

انتخاب و انتصاب مديران مالي يكي او مسائلي است كه مورد توجه مديران ارشد وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌باشد چرا كه حسابداري دولتي جهت وصول و كنترل درآمدها و ساير دريافتي‌ها و توديع آن‌ها در حساب‌هاي بانكي به‌خصوص انجام هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها ...

arrow