سیاستگذاری کشاورزی
جبر‭ ‬يا‭ ‬اختيار‭!‬

سفرهاي‭ ‬استاني‭ ‬وزير
جبر‭ ‬يا‭ ‬اختيار‭!‬
مهندس‭ ‬محمدعلي‭ ‬منصوريان
با‭ ‬بررسي‭ ‬تعداد‭ ‬سفرهاي‭ ‬استاني‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬كنار‭ ‬مسئله‭ ‬استيضاح‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬چندگاهي‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬مي‌رسد‭ ‬مي‌شود‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬مبهم‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬نمايندگاني‭ ‬استيضاح‭ ‬وزير‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬كرده‌اند‭ ‬كه‭ ‬حجتي‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬استانشان‭ ‬سفر‭ ‬نكرده‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬نمايندگان‭ ‬اين‭ ‬استان‌ها‭ ‬راضي‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬سفر‭ ‬مهندس‭ ‬حجتي‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬كلام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خوزستان‭ ‬مي‌گيرند‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬وي‭ ‬وقت‭ ‬كرده‭ ‬8‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬سفر‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬چرا‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬3‭ ‬مرتبه‭ ‬ميزبان‭ ‬وزير‭ ‬محترم‭ ‬بوده‭ ‬اما‭ ‬وزير‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬استان‌ها‭ ‬توجه‭ ‬چنداني‭ ‬نمي‌كند‭.‬
از‭ ‬ميان‭ ‬19‭ ‬استاني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬سفر‭ ‬داشته،‭ ‬هستند‭ ‬نمايندگاني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬وزير‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬خود،‭ ‬باز‭ ‬طرح‭ ‬استيضاح‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬كرده‌اند‭.‬
شايد‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬سوال‌هايي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عدم‭ ‬رعايت‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬قيمت‌گذاري‭ ‬محصولات‭ ‬مشمول‭ ‬خريد‭ ‬تضميني،‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬مطالبات‭ ‬گندمكاران‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬عدم‭ ‬اجرأي‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬تراريخته‭ ‬جستجو‭ ‬كرد‭.‬
اگر‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬اين‭ ‬سوال‌ها،‭ ‬نقد‭ ‬عملكرد‭ ‬وزير‭ ‬د‌ر‭ ‬د‌ولت‭ ‬د‌وازد‌هم‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬ياد‌آور‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬رفتار‭ ‬د‌يگر‭ ‬وزرا‭ ‬در‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬فصل،‭ ‬محسوس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬بررسي‭ ‬عملكرد‭ ‬وجود‭ ‬د‌ارد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬تلاشش‭ ‬افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬زراعي‭ ‬است،‭ ‬اين‌گونه‭ ‬انتقاد‌ات‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بي‌اساس‭ ‬مي‌آيد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬زراعي‭ ‬96‭-‬97‭ ‬چند‌ماهي‭ ‬باقي‭ ‬ماند‌ه‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بايد‭ ‬عملكرد‭ ‬د‌ولت‭ ‬د‌ر‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تحليل‭ ‬گذاشت‭! ‬
اما‭ ‬اگر‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬سوال‭ ‬،‭ ‬عملكرد‭ ‬حجتي‭ ‬به‌طور‭ ‬تواماً‭ ‬د‌ر‭ ‬اين‭ ‬د‌ولت‭ ‬و‭ ‬د‌ولت‭ ‬پيشين‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬پرسيد‭ ‬پس‭ ‬بر‭ ‬چه‭ ‬اساسي‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬پيشنهاد‌ي‭ ‬د‌ولت‭ ‬د‌وازد‌‌هم‭ ‬رأي‭ ‬د‌اد‌يد؟‭!‬
در‭ ‬تير‭ ‬ماه‭ ‬96‭ ‬كه‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حد‌يث‌ها‭ ‬براي‭ ‬رأي‭ ‬آورد‌ن‭ ‬يا‭ ‬نياورد‌ن‭ ‬وزراي‭ ‬پيشنهاد‌ي‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مجلس‭ ‬بسيار‭ ‬د‌اغ‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬نمايندگان‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬عملكرد‭ ‬مهند‌س‭ ‬حجتي‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬يازد‌هم‭ ‬و‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬آن‌ها‭ ‬براي‭ ‬چگونگي‭ ‬رأي‭ ‬اعتماد‭ ‬حجتي‭ ‬جويا‭ ‬شد‌يم‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬عد‌ه‌اي‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬اعلام‭ ‬خرسند‌ي‭ ‬كرد‌ه‭ ‬و‭ ‬حجتي‭ ‬را‭ ‬بهترين‭ ‬گزينه‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‌ند‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬د‌يگر‭ ‬با‭ ‬رفتار‭ ‬كجد‌ارمريزانه،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نقد،‭ ‬حمايت‭ ‬نسبي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬اعلام‭ ‬د‌اشتند‭ (‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬د‌ر‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬از‭ ‬منتقد‌ان‭ ‬عملكرد‭ ‬حجتي‭ ‬هستند‭) ‬و‭ ‬عد‌ه‌اي‭ ‬از‭ ‬نمايند‌گان‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬انتقاد‌هاي‭ ‬شد‌يد‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬د‌ر‭ ‬د‌ولت‭ ‬يازد‌هم،‭ ‬سرسختانه‭ ‬به‭ ‬مخالفت‭ ‬پرد‌اختند‭.‬
نظرات‭ ‬كارشناسان‭ ‬حكايت‭ ‬از‭ ‬رأي‭ ‬آورد‌ن‭ ‬حجتي‭ ‬با‭ ‬آراي‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬حجتي‭ ‬با‭ ‬164‭ ‬رأي‭ ‬به‭ ‬منسب‭ ‬وزارت‭ ‬رسيد‭. ‬آنقد‌ر‭ ‬اين‭ ‬آرا‭ ‬شكنند‌ه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬تغييري‭ ‬د‌ر‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬تابعه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬عد‌ه‌اي‭ ‬با‭ ‬گروكشي‭ ‬طرح‭ ‬استيضاح‭ ‬حجتي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جريان‭ ‬مي‌ا‌ند‌ا‌ختند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‭ ‬رسيد‭ ‬اينبار‭ ‬موضوع‭ ‬جدي‭ ‬باشد‭.‬


سخني‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬حجتي‭...‬
در‭ ‬حالي‌كه‭ ‬تعد‌اد‭ ‬سفرهاي‭ ‬يكساله‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬استان‌ها‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬تعد‌اد‭ ‬استان‭ ‬هاست،‭ ‬شايد‭ ‬معقول‌ترين‭ ‬سوالي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬وزير‭ ‬پرسيد‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬استان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬د‌ر‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬كشاورزي‭ ‬حرفي‭ ‬براي‭ ‬گفتن‭ ‬د‌ارند‭ ‬كم‌توجهي‭ ‬مي‌شود‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬استان‭ ‬بوشهر‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬خرما،‭ ‬مركبات‭ ‬و‭ ‬د‌ر‭ ‬زمينه‭ ‬شيلات‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬ماهي‭ ‬د‌ر‭ ‬قفس‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬قطب‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‌آيد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬استان‌هاي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬زرشك،‭ ‬عناب،‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬پنبه،‭ ‬زنجان‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬زيتون،‭ ‬سيب‌زميني،‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬باغي‭ ‬و‭ ‬د‌امپروري‭ ‬گلستان‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬حد‌ود‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬د‌انه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬كشور،‭ ‬غلات،‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬شيلاتي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پرورش‭ ‬ماهي‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬همد‌ان‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬گرد‌و،‭ ‬سير،‭ ‬سيب‭ ‬د‌رختي،‭ ‬سيب‌زميني،‭ ‬چغند‌ر‭ ‬قند‭ ‬و‭... ‬هنوز‭ ‬د‌ر‭ ‬ليست‭ ‬سفرهاي‭ ‬استاني‭ ‬وزير‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‌اند‭.‬
مشخص‭ ‬نيست‭ ‬اقتد‌ار‭ ‬و‭ ‬پيگيري‭ ‬نمايند‌گان‭ ‬مجلس‭ ‬د‌ر‭ ‬اين‭ ‬استان‌ها‭ ‬موجب‭ ‬سفر‭ ‬چند‌باره‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬استان‭ ‬شد‌ه‭ ‬يا‭ ‬فشارهاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬د‌رخواست‌هاي‭ ‬مد‌يران‭ ‬سه‭ ‬قوه‭ ‬يا‭ ...‬
جالب‭ ‬توجه‭ ‬اينكه‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬سرسخت‌ترين‭ ‬طرفد‌اران‭ ‬استيضاح‭ ‬همچون‭ ‬آقاي‭ ‬وقفچي‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬زنجان‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬وزير‭ ‬د‌ر‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬هيچ‭ ‬سفري‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬د‌يار‭ ‬ند‌اشته‭. ‬البته‭ ‬نمايند‌گان‭ ‬گيلاني‭ ‬كه‭ ‬2‭ ‬بار‭ ‬استان‭ ‬آن‌ها‭ ‬مورد‭ ‬بازد‌يد‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آقايان‭ ‬حسني‭ ‬و‭ ‬لاهوتي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬استيضاح‌كنندگان‭ ‬بودند‭.‬
شايد‭ ‬اين‭ ‬استان‌ها‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬د‌غد‌غه‭ ‬و‭ ‬مشكلي‭ ‬بتراشند‭ ‬تا‭ ‬وزير‭ ‬وقتي‭ ‬را‭ ‬برايشان‭ ‬قرار‭ ‬د‌هد‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬سفرهاي‭ ‬وزير‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬استان‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬د‌غد‌غه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬زيست‌محيطي‭ ‬د‌ست‭ ‬به‭ ‬گريبان‭ ‬هستند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۵ و ۲۱۶ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow