سیاستگذاری کشاورزی
خانه‭ ‬سياسي‭ ‬–‭ ‬صنفي‭ ‬كشاورز

خانه‌ام‭ ‬ابري‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬آن‭!‬
كشاورزان‭ ‬در‭ ‬كجاي‭ ‬خانه‭ ‬سياسي‭ ‬–‭ ‬صنفي‭ ‬كشاورز‭ ‬قرار‭ ‬دارند

30‭ ‬آبان‭ ‬و‭ ‬يكم‭ ‬آذر‭ ‬امسال‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬حمايت‭ ‬مالي‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬ميزبان‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬منتخب‭ ‬عضو‭ ‬اين‭ ‬تشكل‭ ‬از‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬سخنراني‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور،‭ ‬چهار‭ ‬وزير‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬ارشد‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‭ ‬دولتي‭ ‬مجتمع‭ ‬شهيد‭ ‬باهنر‭ ‬تهران‭ -‬منظريه‭- ‬بود‭.‬
روحاني‭ ‬عضو‭ ‬شماره‭ ‬2‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز
دكتر‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬دبير‭ ‬كل‭ ‬تقريبا‭ ‬مادام‭ ‬العمر‭ ‬اين‭ ‬تشكل‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬2‭ ‬دوره‭ ‬و‭ ‬اندي‭ ‬صدارت‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬معاون‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مسئول‭ ‬احياء‭ ‬درياچه‭ ‬اروميه،‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬كشاورزان،‭ ‬چهره‭ ‬نام‭ ‬آشنايي‭ ‬نيز‭ ‬هست،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬ضمن‭ ‬انتقادي‭ ‬تند‭ ‬از‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬كه‭ ‬ويرانگري‌ها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬داشتند،‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬يازدهم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم‭ ‬به‭ ‬نيكي‭ ‬ياد‭ ‬كرد،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬برخي‭ ‬رتبه‌هاي‭ ‬اول‭ ‬از‭ ‬جمله،‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬بهره‌وري‭ ‬بي‌رويه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب،‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ... .‬‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬اظهار‭ ‬تاسف‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬كشاورزي‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬علمي‭ ‬خواسته‭ ‬كشاورزان‭ ‬است‭ ‬اظهار‭ ‬اميدواري‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬وضع‭ ‬بهتري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬پيدا‭ ‬كنيم‭. ‬
كلانتري‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬سخنراني‭ ‬كوتاه‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬كارت‭ ‬شماره‭ ‬يك‭ ‬عضويت‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬مرحوم‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني‭ ‬پدر‭ ‬معنوي‭ ‬كارگزاران‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬پيشنهاد‭ ‬كرد‭ ‬كارت‭ ‬شماره‭ ‬دوم‭ ‬اين‭ ‬خانه‭ ‬توسط‭ ‬دكتر‭ ‬روحاني‭ ‬پذيرفته‭ ‬شود‭.‬
دكتر‭ ‬روحاني‭ ‬و‭ ‬تأييد‭ ‬دكترين‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬
آرامش‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سايه‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬بازوان‭ ‬قدرتمند‭ ‬كشاورزان‭ ‬است
پس‭ ‬از‭ ‬خير‭ ‬مقدم‭ ‬دبير‭ ‬كل‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوري‭ ‬طي‭ ‬سخناني‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬نظرات‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتري‭ ‬بود،‭ ‬گفت‭: ‬منبع‭ ‬اصلي‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬غذا،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬كشاورزي‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬پايدار‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬پايه‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬پايدار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬حراست‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬نگذاريم‭ ‬خاك‭ ‬فرسوده‭ ‬شود‭. ‬خاك‭ ‬مستعد‭ ‬كشاورزي‭ ‬نعمت‭ ‬بزرگي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬بوديم،‭ ‬قدر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬نشناختيم‭.‬
وي‭ ‬يادآور‭ ‬شد‭: ‬در‭ ‬طول‭ ‬دولت‭ ‬يازدهم‭ ‬تلاش‭ ‬فراواني‭ ‬كرديم‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬حمايت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬نمونه‭ ‬آشكار‭ ‬و‭ ‬واضح‭ ‬اين‭ ‬حمايت،‭ ‬مديريت‭ ‬قيمت‌هاي‭ ‬خريد‭ ‬تضميني‭ ‬محصولات‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬كمك‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬پايدار‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شرط‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬پايداري‭ ‬كمك‭ ‬دولت،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صحيح‭ ‬مديريت‭ ‬شود‭.‬ روحاني‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭: ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬بايد‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬رقابت‭ ‬كند‭. ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬درستي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عموم‭ ‬دولتها‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬حمايت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬يارانه‭ ‬مي‌دهند،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬حمايت‌ها‭ ‬نبايد‭ ‬به‭ ‬شكلي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬رقابت‭ ‬كشاورزان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬تضعيف‭ ‬كند‭.‬
روحاني‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬حمايت‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خريد‭ ‬تضميني‭ ‬محصولات‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬كشاورزي،‭ ‬كانال‭ ‬كشي‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬رساني،‭ ‬زهكشي‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬آبياري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬شامل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬وعده‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تجهيز‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضي‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬ايلام‭ ‬به‭ ‬آبياري‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬312‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬امسال‭ ‬عملياتي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬همچنين‭ ‬46‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬زمين‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬به‭ ‬سيستم‌هاي‭ ‬مدرن‭ ‬آبياري‭ ‬تجهيز‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.‬
بسترسازي‭ ‬ورود‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬تصميمات‭ ‬وزارتخانه
روحاني‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬هموار‭ ‬كردن‭ ‬مسير‭ ‬ورود‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬تصميم‌گيري‌هاي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬كارها‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭. ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬مساعدت‭ ‬فكري‭ ‬و‭ ‬عملي‭ ‬بدهد‭. ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬كشاورزي‭ ‬بايد‭ ‬هدفمند‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نهادهايي‭ ‬مثل‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬مي‌توانند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬ياري‭ ‬كنند‭.‬ وي‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬دكترين‭ ‬ديگر‭ ‬كلانتري‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬باشد‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬خريد‭ ‬تضميني‭ ‬محصولات‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬28‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬كشور‭ ‬تغيير‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬سياست‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شود‭.‬
محيط‭ ‬زيست‭ ‬نبايد‭ ‬از‭ ‬ناحيه‭ ‬كشاورزي‭ ‬آسيب‭ ‬ببيند
رئيس‭ ‬جمهوري‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬كنار‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بهبود‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬كميت‭ ‬توليد‭ ‬محصولات،‭ ‬بايد‭ ‬اصول‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬محيط‌زيست‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬نبايد‭ ‬از‭ ‬ناحيه‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬آسيب‭ ‬ببيند‭. ‬بايد‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬جامع‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬آنها‭ ‬تدبير‭ ‬كرد‭. ‬ما‭ ‬حداقل‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬خشكسالي‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬اقليمي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغييرات‭ ‬خطرناك‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬تحول‭ ‬اساسي‭ ‬آماده‭ ‬كنيم
روحاني‭: ‬
دليلي‭ ‬ندارد‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬توليد‭ ‬كنيم،‭ ‬مهمتر‭ ‬تراز‭ ‬تجاري‭ ‬است
روحاني‭ ‬دو‭ ‬نكته‭ ‬ديگر‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تأكيد‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اول‭ ‬اينكه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬بازار‭ ‬صادرات‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬رقابت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬اينكه‭ ‬بايد‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬را‭ ‬جدي‌تر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬دنبال‭ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬محصولاتي‭ ‬كه‭ ‬كشت‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬صرفه‭ ‬ندارد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬بتوانيم‭ ‬توليد‭ ‬كنيم‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬نظريه‭ ‬خودكفايي‭ ‬گفت‭: ‬هيچ‭ ‬اشكالي‭ ‬ندارد‭ ‬كه‭ ‬محصولي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬لحاظ‭ ‬صرفه‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كشوري‭ ‬ديگر‭ ‬وارد‭ ‬كنيم؛‭ ‬مهم‭ ‬تراز‭ ‬تجاري‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬بهبود‭ ‬يابد‭.‬
گام‭ ‬بعدي‭ ‬فضاي‭ ‬مجازي؛
ورود‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬توزيع‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬
روحاني‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭: ‬بايد‭ ‬از‭ ‬فضاي‭ ‬مجازي‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬توزيع‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬كمك‭ ‬بگيريم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬واسطه‌هاي‭ ‬اضافه،‭ ‬ابتدا‭ ‬فاصله‭ ‬قيمت‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬كاهش‭ ‬دهيم،‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬نظم‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬توزيع‭ ‬سود‭ ‬اصلي‭ ‬نصيب‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬شود‭.‬
وزير‭ ‬نيرو‭: ‬
كشاورزان؛‭ ‬متهمان‭ ‬اصلي‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬شيرين
رضا‭ ‬اردكانيان،‭ ‬وزير‭ ‬نيرو،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اينكه‭ ‬مسئوليت‭ ‬مشترك‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬شناخت‭ ‬مسئله‭ ‬تأمين‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬منافع‭ ‬پذيرفته‌ايم،‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬باهم‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬اصلاح‭ ‬را‭ ‬تأمين‭ ‬كنيم‭.‬ وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬تصميم‌گيري‭ ‬درست‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬داده‌هاي‭ ‬غيردقيق،‭ ‬صرفا‭ ‬كدخدامنشي‭ ‬و‭ ‬لابي‌گري‭ ‬بي‌ثمر‭ ‬است‭. ‬داده‌هاي‭ ‬شفاف‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اشتراك‭ ‬بگذاريم‭. ‬داده‌هاي‭ ‬مبهم‭ ‬منبع‭ ‬مناقشه‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬بد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬نمي‌دانيم‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬چه‭ ‬كميت‭ ‬و‭ ‬كيفيتي‭ ‬دارد‭.‬
وزير‭ ‬نيرو‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬همكاري‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬همه‭ ‬موارد‭ ‬آب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬كنيم‭. ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬لحاظ‭ ‬ظرفيت‭ ‬مناسبي‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬درپي‭ ‬بهبود‭ ‬شرايط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬هستيم‭.‬
حجتي،‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭:‬
دچار‭ ‬بد‭ ‬فرهنگي‭ ‬شده‌ايم‭ ‬و‭ ‬ملاحظه‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬نمي‌كنيم
تا‭ ‬پايداري‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬پايداري‭ ‬توليد‭ ‬نباشد،‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬هاون‭ ‬مي‌كوبيم
نحوه‭ ‬چيدمان‭ ‬سخنراني‌ها‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سراسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتي‭ ‬و‭ ‬معاونينش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬گزارش‭ ‬و‭ ‬عملكرد‭ ‬سازماني‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬كيان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬واداشت‭.‬ حجتي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬اعتراف‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مشكلات‭ ‬بانكي‭ ‬و‭ ‬مالي‭ ‬تاكنون‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬تحقق‭ ‬ارائه‭ ‬تسهيلات‭ ‬ارزان‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬قرض‌الحسنه‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ماهيت‭ ‬و‭ ‬رقابتي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬بخش‌ها‭ ‬دارد‭ ‬بايد‭ ‬تسهيلات‭ ‬ارزان‭ ‬قيمت‭ ‬مصرف‭ ‬كند‭.‬
وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬رد‭ ‬نظريات‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاحيه،‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬نابودي‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬خوانده‭ ‬بود،‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬دولت‭ ‬يازدهم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بي‌سابقه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬ظرف‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهيلات‭ ‬ارزان‭ ‬قيمت‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬اختصاص‭ ‬يافته‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬كشاورزان‭ ‬قدر‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬مي‌دانند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬خشكسالي‭ ‬و‭ ‬كم‌آبي‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬كرده‌اند‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬رديف‭ ‬بودجه‭ ‬2200‭ ‬ميليارد‭ ‬توماني،‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬300‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬فقط‭ ‬براي‭ ‬سيستم‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬آبياري‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملي‭ ‬اختصاص‭ ‬يافته‭ ‬است،‭ ‬وي‭ ‬همچنين‭ ‬بر‭ ‬ادامه‭ ‬تخصيص‭ ‬اين‭ ‬تسهيلات‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬زمينه‌ها‭ ‬مانند‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬كشت‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يادآوري‭ ‬اينكه‭ ‬زارعين‭ ‬حتي‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آبياري‭ ‬تيپ‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهند‭ ‬حرف‌هاي‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬محيط‌زيست‭ ‬و‭ ‬كشاورزپسند‭ ‬زد‭.‬ مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتي‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬را‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬وزارتي‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬علم،‭ ‬دانش،‭ ‬فناوري‭ ‬و‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬و‭ ‬اشتراك‭ ‬منافع،‭ ‬مي‌توان‭ ‬آب‭ ‬محدود‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬مصرف‭ ‬كرد،‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬چند‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬افزايش‭ ‬پيدا‭ ‬كرده،‭ ‬اما‭ ‬اثر‭ ‬بخشي‭ ‬تكنولوژي‭ ‬و‭ ‬دانش،‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬تقاضا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‌توان‭ ‬بهينه‭ ‬مصرف‭ ‬كرد،‭ ‬اما‭ ‬نسخه‭ ‬واحد‭ ‬آب‭ ‬براي‭ ‬610‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬پهنه‭ ‬وسيع‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬اقليم‌هاي‭ ‬متفاوت‭ ‬نسخه‭ ‬درستي‭ ‬نيست‭.‬
وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬استقبال‭ ‬كشاورزان‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬خوب‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬ما‭ ‬بذر‭ ‬سيب‌زميني‭ ‬بوده،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬حل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بذر‭ ‬گواهي‭ ‬شده‭ ‬گندم‭ ‬نيز‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬نشانه‭ ‬پيشرفت‭ ‬است‭. ‬وي‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬چغندركاران‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬دامداران،‭ ‬خودشان‭ ‬كارخانه‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬فرآوري‭ ‬شير‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬حمايت‭ ‬نمي‌شوند،‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي،‭ ‬سردخانه‌ها،‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬خدمات،‭ ‬كشاورزان‭ ‬مي‌توانند‭ ‬همچون‭ ‬تعاوني‌هاي‭ ‬هلندي‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬روستا،‭ ‬نصيب‭ ‬خود‭ ‬كنند‭. ‬وي‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬ايجاد‭ ‬سردخانه،‭ ‬صنايع‭ ‬تبديلي‭ ‬و‭ ‬تكميلي‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬تغيير‭ ‬كاربري‭ ‬محسوب‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬تسهيلات‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬اصولي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬متقاضيان‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهيم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كاركنان‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬اين‭ ‬وظايف‭ ‬كوتاهي‭ ‬كند‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬مي‌كنيم‭.‬
حجتي‭ ‬كه‭ ‬ركورد‭ ‬ايام‭ ‬وزارت‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬را‭ ‬شكسته‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬فراوان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬رساندن‭ ‬محصولات‭ ‬به‭ ‬بازارهاي‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬كشاورزان‭ ‬ما‭ ‬نبايد‭ ‬نگران‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬باشند،‭ ‬حجتي‭ ‬طي‭ ‬سخنراني‭ ‬خود‭ ‬چندين‭ ‬بار‭ ‬مورد‭ ‬تشويق‭ ‬كشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
رحماني‭ ‬فضلي،‭ ‬وزير‭ ‬كشور‭ ‬به‌عنوان‭ ‬دستگاه‭ ‬متولي‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬فعاليت‭ ‬احزاب‭ ‬سياسي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬عنايت‌ا‭... ‬بياباني‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬دبيركل‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬گزارش‭ ‬مالي‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجمع‭ ‬عمومي‭ ‬قرائت‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬سخنان‭ ‬جلال‭ ‬عجايبي‭ ‬در‭ ‬مسووليت‭ ‬بازرس‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز،‭ ‬شركت‌كنندگان‭ ‬كنگره‭ ‬راهي‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬ناهار‭ ‬شوند‭.‬
اردكانيان‭ ‬وزير‭ ‬نيرو؛‭ ‬شريعتمداري‭ ‬وزير‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت؛‭ ‬آخوندي‭ ‬وزير‭ ‬مسكن؛‭ ‬ربيعي‭ ‬وزير‭ ‬تعاون،‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬ركني،‭ ‬معاون‭ ‬دام‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬سخنران‌هاي‭ ‬جلسه‭ ‬عصر‭ ‬بودند‭.‬ اردكانيان‭ ‬وزير‭ ‬نيرو‭ ‬در‭ ‬سخنراني‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬متهم‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬شيرين‭ ‬كشور‭ -‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬است‭-‬‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬كنگره‭ ‬پنجم‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز،‭ ‬گفت‭: ‬شما‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬حل‭ ‬مسئله‭ ‬هستيد‭.‬
‭ ‬وزير‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬شهرسازي‭:‬
پايانه‭ ‬كالاي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬نجات‭ ‬از‭ ‬ضايعات‭ ‬20٪
عباس‭ ‬آخوندي‭ ‬وزير‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬شهرسازي‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سراسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬و‭ ‬نگهداري‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ (‬مراحل‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برداشت‭) ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬سختي‭ ‬نگهداري‭ ‬از‭ ‬106‭ ‬هزار‭ ‬كيلومتر‭ ‬راه‭ ‬روستايي،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬پايين‭ ‬بودن‭ ‬سهم‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬ريلي‭ ‬را‭ ‬نبود‭ ‬پايانه‭ ‬تخصصي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬عرصه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬كالاهاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬فسادپذيري‭ ‬بالايي‭ ‬دارد،‭ ‬بنابراين‭ ‬به‭ ‬كانتينرهاي‭ ‬يخچال‌دار‭ ‬و‭ ‬پايانه‌هاي‭ ‬مجهزي‭ ‬احتياج‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬امكانات‭ ‬سردخانه‌اي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬انبار‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬بتوان‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تفكيك‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬خطوط‭ ‬ريلي‭ ‬را‭ ‬مستقيم‭ ‬به‭ ‬پايانه‌ها‭ ‬متصل‭ ‬كرد‭. ‬وي‭ ‬عدم‭ ‬بازسازي‭ ‬و‭ ‬مقاوم‌سازي‭ ‬خانه‌هاي‭ ‬روستايي‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث،‭ ‬غيرمنطقي‭ ‬خواند‭ ‬اما‭ ‬اعلام‭ ‬نكرد‭ ‬مسئول‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬بازسازي‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬بودجه‭ ‬روستاها‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تخصيص‭ ‬بودجه‭ ‬عمراني‭ ‬وزير‭ ‬ساخت‭ ‬به‭ ‬روستاها‭ ‬كيست؟‭ ‬
در‭ ‬روز‭ ‬دوم‭ ‬اين‭ ‬كنگره‭ ‬نيز‭ ‬سخنراني‭ ‬شهيدزاده‭ ‬مديرعامل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي،‭ ‬تاج‌گردون‭ ‬رئيس‭ ‬كميسيون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬محاسبات‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي،‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬علي‭ ‬اكبري‭ ‬رئيس‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬مجلس،‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬
دكتر‭ ‬ركني‭:‬
افتخار‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬لبنيات‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬يازدهم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم
معاون‭ ‬امور‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬طي‭ ‬سخناني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌هاي‭ ‬لبني‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬صادر‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬توليدات‭ ‬دامي،‭ ‬دكتر‭ ‬حسن‭ ‬ركني‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سراسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز،‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬لبنيات‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬را‭ ‬850‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭. ‬دكتر‭ ‬ركني،‭ ‬سرانه‭ ‬توليد‭ ‬لبنيات‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬120‭ ‬كيلوگرم‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬اين‭ ‬عدد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬150‭ ‬كيلوگرم‭ ‬برسد‭. ‬وي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وضعيت‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬نيز‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬920‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬820‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬است‭. ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬كسري‭ ‬يكصد‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬گفت‭: ‬كسري‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬تأمين‭ ‬مي‌شود‭. ‬وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدوديت‭ ‬علوفه‭ ‬قصد‭ ‬داريم‭ ‬جمعيت‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬بهره‌وري‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬دهيم‭. ‬وي‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬دام‭ ‬سنگين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادي‭ ‬ازدياد‭ ‬دام‌هاي‭ ‬دو‭ ‬منظوره‭ ‬گوشتي‭ ‬و‭ ‬شيري‭ ‬است‭. ‬
وي‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬دام‌‌هاي‭ ‬كوچك‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ذخاير‭ ‬ژني‭ ‬موجود،‭ ‬برنامه‌هايي‭ ‬براي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ژنتيك‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬ژن‭ ‬دام‌هايي‭ ‬كه‭ ‬جزو‭ ‬دام‌هاي‭ ‬پربازده‭ ‬هستند‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬زمينه‌هايي‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬كند‭.‬
ركني‭ ‬درباره‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬نيز‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬قبل‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬شير‭ ‬داشتيم‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬با‭ ‬تكثير‭ ‬گله‌هاي‭ ‬پربازده،‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬طيور،‭ ‬هفتمين‭ ‬كشور‭ ‬جهان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬ايران‭ ‬سرانه‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬طيور‭ ‬26‭ ‬كيلوگرم‭ ‬و‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬25‭ ‬كيلوگرم‭ ‬است‭.‬ ركني‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬150‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬ضمن‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬داخلي،‭ ‬ظرفيت‌هاي‭ ‬صادراتي‌مان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬محصول‭ ‬افزايش‭ ‬دهيم‭.‬
شهيدزاده‭ ‬مديرعامل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي
نسق‭ ‬زراعي‭ ‬و‭ ‬اقرارنامه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تضمين‭ ‬پرداخت‭ ‬وام‭ ‬پذيرفته‭ ‬مي‌شود
مرتضي‭ ‬شهيدزاده‭ ‬در‭ ‬دومين‭ ‬روز‭ ‬برپايي‭ ‬كنگره‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬مديران،‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي،‭ ‬گفت‭: ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مشكلات‭ ‬انباشته‭ ‬مانند‭ ‬انجماد‭ ‬دارايي‌ها‭ ‬و‭ ‬تنگناي‭ ‬اعتباري‭ ‬كه‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬معضلات‭ ‬گذشته‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ظرفيت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬بخش‭ ‬واقعي‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬نقدينگي‭ ‬بنگاه‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬تلاش‭ ‬مضاعفي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬راستا‭ ‬براي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬93‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تسهيلات‭ ‬پرداختي‭ -‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬فقره‭) ‬نسق‭ ‬زراعي،‭ ‬اقرارنامه‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تضميني‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬مي‌پذيرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬بانك‌ها‭ ‬انجام‭ ‬شدني‭ ‬نيست‭.‬
شهيدزاده‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬202‭ ‬پروژه‭ ‬ارسالي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ستاد‭ ‬فرماندهي‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬توسط‭ ‬اعضاء‭ ‬كارگروه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬38‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬و‭ ‬24‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬رسالت‌ها‭ ‬و‭ ‬مأموريت‌هاي‭ ‬بانك‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬ميلياردها‭ ‬ريال‭ ‬تسهيلات‭ ‬بابت‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي،‭ ‬راه‌اندازي‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬بوجاري‭ ‬بذور‭ ‬گواهي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬محصولات‭ ‬زراعي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬جايگزيني‭ ‬ناوگان‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬روز‭ ‬آن‌ها‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ بحث‭ ‬ياراكارت‭ ‬كشاورزي،‭ ‬انعقاد‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬با‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز،‭ ‬همكاري‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬وجوه‭ ‬خريدهاي‭ ‬تضميني،‭ ‬پرداخت‭ ‬غرامت‭ ‬بيمه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬راه‌اندازي‭ ‬VipChannel‭ ‬براي‭ ‬كارگزاري‌هاي‭ ‬بورس‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬مواردي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دكتر‭ ‬شهيدزاده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سخنراني‌،‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬پرداخت‭.‬
عباس‭ ‬كشاورز‭:‬
نه‭ ‬ظرفيت‭ ‬خود‭ ‬كفايي‭ ‬داريم‭ ‬نه‭ ‬امكان‭ ‬توسعه‭ ‬
عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سراسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ظرفيت‭ ‬خودكفايي‭ ‬ندارد‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬كشاورزي‭ ‬امكان‭ ‬توسعه‭ ‬اراضي‭ ‬را‭ ‬نداشته،‭ ‬بلكه‭ ‬احتماًلاً‭ ‬وسعت‭ ‬آن‭ ‬كمتر‭ ‬نيز‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬بنابراين‭ ‬نبايد‭ ‬با‭ ‬چنين‭ ‬ظرفيتي‭ ‬از‭ ‬كشاورزي‭ ‬انتظار‭ ‬خودكفايي‭ ‬داشت‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬وي،‭ ‬كشاورزان‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬با‭ ‬عملكرد‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬محصولي‭ ‬كه‭ ‬بازار‭ ‬مناسب‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬تلاش‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬نگران‭ ‬خودكفايي‭ ‬نباشند‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬زمينه‭ ‬بايد‭ ‬كاشت‭ ‬محصولاتي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬سبز‭ ‬رشد‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬نشايي‭ ‬در‭ ‬اولويت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬بايد‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬محصولاتي‭ ‬مانند‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬خودكفايي‭ ‬نيست‭.‬
كشاورز‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭: ‬برخي‭ ‬كشاورزان‭ ‬تصور‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كشت‭ ‬نشائي‭ ‬در‭ ‬محصولاتي‭ ‬مانند‭ ‬ذرت،‭ ‬پنبه‭ ‬يا‭ ‬كلزا‭ ‬هزينه‭ ‬بالايي‭ ‬دارد،‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بررسي‌هاي‭ ‬به‌عمل‌آمده‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬قيمت‭ ‬هر‭ ‬نشاء‭ ‬بين‭ ‬هشت‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬تومان‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬اين،‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬آسيب‌ها‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬ابتدايي‭ ‬رشد‭ ‬گياه‭ ‬نمايان‭ ‬مي‌شود،‭ ‬خسارت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬صرفه‌جويي‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬
وزارت‭ ‬نيرو‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬پول‭ ‬است
كشاورز‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬وزارت‭ ‬نيرو‭ ‬يادآور‭ ‬شد‭: ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬عملكرد‭ ‬وزارت‭ ‬نيرو‭ ‬به‌گونه‌اي‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬تعادل‌بخشي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مشهود‭ ‬نيست‭. ‬اين‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تنها‭ ‬به‌دنبال‭ ‬پول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬ساعت‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬براي‭ ‬كشاورز‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‌رسد،‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬پول‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬تا‭ ‬دوباره‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تمديد‭ ‬كند،‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬فرافكني‭ ‬نمي‌توان‭ ‬مشكل‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بايد‭ ‬به‌صورت‭ ‬جدي‭ ‬در‭ ‬صرفه‌جويي‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬كمك‭ ‬كند‭.‬
پايان‭ ‬روز‭ ‬دوم‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬قرائت‭ ‬قطعنامه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬پايان‭ ‬داد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow