سیاستگذاری کشاورزی
گردان‭ ‬خط‌ شكن‭ ‬اقتصاد

این‭ ‬بار‭ ‬روایت،‭ ‬خط‌شكنی‭ ‬بازماندگان‭ ‬جبهه‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬است

گردان‭ ‬خط‌شكن‭ ‬اقتصاد

در‭ ‬نشستی‭ ‬صمیمی‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬پذیرفت،‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬ورود‭ ‬ماكتی‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬توجه‌مان‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌كند‭. ‬آكواریومی‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬اجزای‭ ‬سیستم‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬ریز‭ ‬به‭ ‬ریز‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬كرده،‭ ‬انصافا‭ ‬پروژه‭ ‬عظیمی‭ ‬است‭.‬،‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬مصاحبه‭ ‬پمپاژ‭ ‬آب‭ ‬این‭ ‬آكواریوم‭ ‬موسیقی‭ ‬زنده‭ ‬جلسه‭ ‬بود،‭ ‬الحق‭ ‬كه‭ ‬صدای‭ ‬آب،‭ ‬آرامش‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬آرامشی‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬كه،‭ ‬بدانی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬عظیم‭ ‬هزاران‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬و‭ ‬قدمی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‌غذایی‭ ‬كشور‭ ‬برداشته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ریزگردهایی‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬ضربتی‭ ‬فرو‭ ‬بنشینند‭.‬ فضای‭ ‬اتاق‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬ساده‭ ‬است‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬پنت‭ ‬هاوس‭ ‬برج‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صاحب‭ ‬آن‭ ‬نداند‭ ‬تعرفه‭ ‬محصولی‭ ‬كه‭ ‬متولی‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬چقدر‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬اتاقی‭ ‬كه‭ ‬آسایش‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭.‬
تصویر‭ ‬سه‭ ‬شهید‭ ‬بالای‭ ‬قفسه‭ ‬پروژه‌ها،‭ ‬قاب‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬انگشت‭ ‬نشانه‭ ‬حاج‭ ‬یدالله‭ ‬مورد‭ ‬خطاب‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬حاج‭ ‬یدالله‭ ‬هنوز‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬روزهای‭ ‬سرداری‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬ همه‭ ‬می‌گویند‭ ‬سر‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬سرداران‭ ‬جنگ،‭ ‬پیش‭ ‬قراول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نزدیك‭ ‬سرعت‭ ‬حركت‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬می‌كند‭.‬
وقتی‭ ‬سوال‭ ‬می‌كنیم‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬جواب،‭ ‬تصویر‭ ‬قاب‭ ‬گرفته‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬تصویر‭ ‬همان‭ ‬سه‭ ‬شهید،‭ ‬از‭ ‬سردار‭ ‬و‭ ‬سرتیپ‌هایی‭ ‬می‌گوید‭ ‬كه‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داده‌اند‭ ‬برای‭ ‬زنده‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬ایران ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬مانده‭ ‬می‌نامد‭. ‬بازمانده‌ای‭ ‬كه‭ ‬شانه‌هایش‭ ‬زیر‭ ‬تمام‭ ‬مسئولیت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬برایش‭ ‬باقی‭ ‬گذاشته‌اند‭ ‬سنگینی‭ ‬می‌كند‭.‬ در‭ ‬مدت‭ ‬گفت‌وگو،‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬می‌گوید‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬اعتماد‭ ‬كرد‭ ‬راز‭ ‬موفقیت‭ ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬جوانان،‭ ‬برون‌سپاری‭ ‬كارهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬سپردن‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬است‭.‬

پوست‭ ‬اندازی‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬
با‭ ‬این‭ ‬اقدام،‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬پوست‌اندازی‭ ‬روبه‭ ‬رشد‭ ‬توانست،‭ ‬ضمن‭ ‬معرفی‭ ‬توانمندی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬سازماندهی‭ ‬شركت‌های‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬گسیل‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬عرصه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬كشور،‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬ارتقاء‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬ملی،‭ ‬توان‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬مسئولین‭ ‬بكشد‭.‬
با‭ ‬این‭ ‬رویكرد،‭ ‬دوران‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬شكوفایی‭ ‬موسسه‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬واگذاری‭ ‬بزرگترین‭ ‬پروژه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ - ‬طرح‭ ‬۵۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬احیای‭ ‬اراضی‭ ‬دشت‌های‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬ایلام‭ - ‬ضمن‭ ‬رسمیت‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یك‭ ‬دستگاه‭ ‬اجرایی‭ ‬به‭ ‬سنجش‭ ‬این‭ ‬داوطلبی‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگی‭ ‬دست‭ ‬زدند‭.‬‭ ‬ اما‭ ‬بقیه‭ ‬السیف‭ ‬بچه‌های‭ ‬جهاد‭ ‬با‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬روحیات‭ ‬دوران‭ ‬جنگ،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬نیز‭ ‬خوش‭ ‬درخشیدند‭. ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬دشت‌های‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬ایلام ‭ -‬كه‭ ‬بی‌شك‭ ‬تاثیر‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬این‭ ‬استان‌ها‭ ‬دارد‭- ‬ در‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گویای‭ ‬این‭ ‬توفیق‭ ‬عظیم‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ واگذاری‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬استراتژیك‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬پدیده‭ ‬ریزگردها‭ ‬و‭ ‬برق‌دار‭ ‬كردن‭ ‬۳۲۰‭ ‬هزار‭ ‬حلقه‭ ‬چاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬نشانه‭ ‬این‭ ‬توانمندی‭ ‬و‭ ‬مایه‭ ‬سربلندی‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬بچه‌های‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬است‭. ‬ اكنون‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬توسعه‭ ‬توان‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬خود‭ ‬می‌رود‭ ‬تا‭ ‬افق‌های‭ ‬تازه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬ماموریت‌ها‭ -‬ملی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭- ‬ رقم‭ ‬بزند‭. ‬
حاج‭ ‬یدالله‭ ‬شمایلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬صمیمی‭ ‬از‭ ‬خط‌شكنی‭ ‬روحیات‭ ‬جهادی‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬مشكل‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬آیین‭ ‬نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬مجوزها‭ ‬می‌گوید‭:‬
این‭ ‬كه‭ ‬شاكله‭ ‬نیروهای‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬از‭ ‬بچه‌های‭ ‬جنگ‭ ‬هستند،‭ ‬درست‭ ‬است؟
دیروز‭ ‬شهدا‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬بودند،‭ ‬امروز‭ ‬همان‌ها‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬شهدا‭ ‬بودند‭ ‬عمدتاً‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬هستند،‭ ‬اسكلت‭ ‬نصر،‭ ‬اسكلت‭ ‬بچه‌های‭ ‬جنگ‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬می‌گوییم‭ ‬‮ - ‬بقیه‭ ‬السیف‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬جهاد‮ - ‬،‭ ‬دیروز‭ ‬جنگ‭ ‬نظامی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬گردان‭ ‬و‭ ‬تیپ‭ ‬و‭ ‬قرارگاه‭ ‬داشتیم‭ ‬امروز‭ ‬جنگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬است،‭ ‬شركت‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬داریم،‭ ‬همان‌ها‭ ‬كه‭ ‬دیروز‭ ‬گردان‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ماهیت‭ ‬بولدوزر‭ ‬و‭ ‬بیل‭ ‬مكانیكی‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬می‌گرفتند‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬شرایط‭ ‬باید‭ ‬شركت‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬بتوانند‭ ‬كار‭ ‬بگیرند‭.‬ اصلی‌ترین‭ ‬انگیزه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬شهدا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سرزمینی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬بچه‌ها‭ ‬خون‭ ‬داده‌اند‭ ‬حركت‭ ‬كنیم،‭ ‬جنگ‭ ‬امروز‭ ‬جنگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬است،‭ ‬عزت‭ ‬امروز‭ ‬كشور‭ ‬در‭: ‬تولید،‭ ‬اشتغال،‭ ‬امنیت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬صادرات،‭ ‬خودكفایی،‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬ملی‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬سیر‭ ‬تكامل‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬بگویید‭: ‬
به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬هر‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬یك‭ ‬دوره‭ ‬تكاملی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دهه‭ ‬۶۰‭ ‬بیشتر‭ ‬بحث‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬مطرح‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬هفتاد‭ ‬كار‌های‭ ‬جهادی‭ ‬و‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬ترمیم‭ ‬خرابی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬۸۰‭ ‬و ۹۰‭ ‬نیز‭ ‬موضوعاتی‭ ‬همچون‭ ‬كشاورزی،‭ ‬آبزی‌پروری،‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬كشور‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ریزگردها،‭ ‬برقداركردن‭ ‬چاه‌ها‭ ‬و‭... ‬ را‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬داریم‭:‬
گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬در‭ ‬خصوصی‭ ‬سازی،‭ ‬پیش‭ ‬گام‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخصی‭ ‬كه‭  ‬از‭ ‬سال‭ ‬۷۶‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬كار‭ ‬می‌كنید‭ ‬از‭ ‬تحولات‭ ‬و‭ ‬واگذاری‌ها‭ ‬در‭  ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬بگویید‭. ‬
یكی‭ ‬از‭ ‬تأكیدهایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬اول‭ ‬مملكت‭ ‬تا‭ ‬اركان‭ ‬پایین‭ ‬نسبتاً‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تفاهم‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬چابك‌سازی‭ ‬و‭ ‬سبك‭ ‬شدن‭ ‬دولت‭ ‬طی‭ ‬خصوصی‌سازی ‭ -‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مشكلاتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بزرگ‭ ‬بودن‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭ - ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬جنگ،‭ ‬اقتضاء‭ ‬امر‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌كرد‭ ‬تشكیلات‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬دولتی‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬ضرورت‭ ‬اداره‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬مردم‭ ‬است،‭ ‬سرمایه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬می‌سازد‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كند‭.‬ واگذاری‭ ‬شركت‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بزرگترین‭ ‬كارهای‭ ‬موفق‭ ‬نصر‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شركت‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬۱۰‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬۱۵‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬براساس‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اصل‭ ‬۴۴‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬خاصی‭ ‬واگذار‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬ هنوز‭ ‬در‭ ‬خاطرم‭ ‬هست‭ ‬روزی‭ ‬كه‭ ‬نصر‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬گرفتم‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬نیرو‭ ‬داشت،‭ ‬۲۴‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬واگذار‭ ‬شد ‭ -‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬آزاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬رقابتی‭ ‬به‭ ‬۱۰۰‭ ‬شركت‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‌اند - ‬،‭ ‬و‭ ‬حیطه‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬گسترده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شكل‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬استانی‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پیشرفت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬بین‭ ‬المللی،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬بسیاری‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬رسانیده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬الگویی‭ ‬توانستید‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وسعت‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬كاری‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬كنید،‭ ‬آیا‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یك‭ ‬الگوی‭ ‬موفق‭ ‬برای‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬یاد‭ ‬كرد،‭ ‬آیا‭ ‬از‭ ‬جبهه‭ ‬و‭ ‬جنگ‌،‭ ‬مهندسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬اقتصاد،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬امینت‭ ‬غذایی‭ ‬آورده‌اید‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ادعا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭  ‬و‭ ‬تیم‭ ‬كوچك‭ ‬توانسته‌اید‭ ‬تجربه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬برسانید؟
عملكرد‭ ‬موفق‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬احیای‭ ‬۵۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬خوزستان‭ ‬الگو‭ ‬شده‭‬است،‭ ‬الان‭ ‬طرح‭ ‬آب‌های‭ ‬مرزی‭ ‬كه‭ ‬حدود‭  ‬۲۴۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬وسعت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬سیستان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭  ‬است‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سبك‭ ‬الگو‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سبك‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬به‭ ‬پروژه‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬است‭.‬
شاخصه‭ ‬طرح‌های‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬چیست؟‭ ‬چگونه‭ ‬مدیریت‭ ‬مهندسی‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬اعمال‭ ‬شد؟
تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬نظامی‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬جنگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬است،‭ ‬رسالت‭ ‬آن‌ها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬نظامی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬سنگین‌تر‭ ‬از‭ ‬سایرین‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬هزاران‭ ‬هزار‭ ‬جوان‭ ‬مقابل‭ ‬چشم‌های‭ ‬ما‭ ‬شهید‭ ‬شدند‭.‬ من‭ ‬یك‭ ‬آدم‭ ‬عادی‭ ‬نیستم،‭ ‬چون‭ ‬جانبازی‌های‭ ‬شهدا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬دیده‌ام‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬سنگین‭ ‬ادامه‭ ‬دادن‭ ‬راه‭ ‬آن‌ها‭ ‬برگردن‭ ‬ماست‌،‭ ‬اگر‭ ‬امروز‭ ‬چیزی‭ ‬داریم‭ ‬صدقه‭ ‬سر‭ ‬این‭ ‬بزرگواران‭ ‬است،‭ ‬شهدا‭ ‬جانشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬رسالت‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬زنده‭ ‬مانده‌ایم،‭ ‬ادامه‭ ‬دادن‭ ‬راه‭ ‬شهداست‭. ‬ امروز‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬شهدا‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬بنیان‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬كشور،‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬مولد‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قضاوت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬می‌تواند‭ ‬نمره‭ ‬قبولی‭ ‬یا‭ ‬رد‭ ‬به‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬مهندسی‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬بدهد‭.‬
به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬كدام‭ ‬قسمت‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬همچنان‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬الگو‭ ‬پیش‭ ‬چشم‭ ‬مدیران‭ ‬قرار‭ ‬گیرد؟
در‭ ‬ارتش‌های‭ ‬كلاسیك‭ ‬و‭ ‬ساختار‌های‭ ‬سنتی‭ ‬دنیا‭ ‬روال‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرماندهان‭ ‬ارتش‭ ‬تنها‭ ‬فرمان‭ ‬میدهند‭ ‬و‭ ‬می‌گویند‭ ‬برو،‭ ‬بزن،‭ ‬بكش،‭ ‬فتح‭ ‬كن‭ ‬و‭ ... ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬ما،‭ ‬شهدای‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رده‌های‭ ‬بالا‭ ‬داریم،‭ ‬كه‭ ‬فرماندهان‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬عملیات‭ ‬حضور‭ ‬می‭ ‬یافتند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نزدیك‭ ‬روند‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌كردند ‭ -‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬سه‭ ‬شهیدی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬چشمان‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭- ‬ توجه‭ ‬كنید‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬شهید‭ ‬یا‭ ‬سرلشكر‭ ‬یا‭ ‬فرمانده‭ ‬تیپ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بزرگان‭ ‬این‭ ‬انقلاب‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬شهید‭ ‬شدند‭.‬ این‭ ‬صحنه‭ ‬جنگ‭ ‬بود‭ ‬الان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقطع،‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬مقاصد‭ ‬نظام،‭ ‬مدیران‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬ریز‭ ‬كار‌ها‭ ‬باشند،‭ ‬وقتی‭ ‬مسئولی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نوك‭ ‬پیكان‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬درك‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬درستی‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وزیر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬مدیران‭ ‬اجرایی‭ ‬بخش،‭ ‬باید‭ ‬پای‭ ‬كار‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬كنند‭.‬
شما‭ ‬نشان‭ ‬فتح‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬دارید،‭ ‬آیا‭ ‬آن‭ ‬روحیه‭ ‬خط‌شكنی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬داشتید‭ ‬در‭ ‬تلاش‌های‭ ‬امروز‭ ‬شما‭ ‬درجهاد‭ ‬نصر‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬از‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬حركت‭ ‬آن‭ ‬بگوید؟
اسكلت‭ ‬بچه‌های‭ ‬جهاد‭ ‬نصر،‭ ‬باقی‭ ‬مانده‌های‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬رزمی‭ ‬جنگ‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬است،‭ ‬جایگاه‭ ‬این‭ ‬بچه‌ها‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬خمینی ‭ -‬ره‭- ‬ به‭ ‬این‭ ‬بچه‌ها‭ ‬لقب‬‮ - ‬سنگرسازان‭ ‬بی‌سنگر‮ - ‬‬را‭ ‬داده‭ ‬بودند‭. ‬این‭ ‬نیرو‌ها‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬روش‌ها‭ ‬آمده‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬عنایت‭ ‬شهدا‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنند‭.‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬4‭ ‬ماموریت‭ ‬داریم،‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬آن‭ ‬طرح‭ ‬احیای‭ ‬۵۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬دشت‌های‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬ایلام‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬در‭ ‬قفس،‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬سوم‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬با‭ ‬منشاء‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬آن‭ ‬طرح‭ ‬برقدار‭ ‬كردن‭ ‬چاه‌هاست‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬طرح‌ها‭ ‬با‭ ‬روحیه‭ ‬خط‌شكنی‭ ‬كار‭ ‬می‌شود‭.‬
از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬بگویید،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬كادرسازی‭ ‬برای‭ ‬استمرار‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مطلوب
اعتقاد‭ ‬به‭ ‬كادرسازی‭ ‬داریم،‭ ‬ما‭ ‬نیرو‌های‭ ‬قدیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نیروهای‭ ‬جوان‭ ‬تحصیل‭ ‬كرده،‭ ‬تلفیق‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬نیروهای‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬یكدیگر‭ ‬كار‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آموزش،‭ ‬این‭ ‬جوانان‭ ‬میدان‌دار‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬صحنه‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بگیرند‭. ‬قاعدتاً‭ ‬خوش‭ ‬فكرترین‭ ‬و‭ ‬فنی‌ترین‭ ‬این‭ ‬نیروها‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬ارتقاء‭ ‬پیدا‭ ‬كرده،‭ ‬مدیریت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌گیرند‭.‬
آیا‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬علم،‭ ‬توانسته‌اید‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬گنج‌های‭ ‬دوره‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬بعدی‭ ‬انتقال‭ ‬دهید؟
انتقال‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬اعتقادات‭ ‬كار‭ ‬سختی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬نفر‭ ‬كه‭ ‬می‌آمدند،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬۳۰‭ ‬نفر‭ ‬می‌ماندند،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نیز‭ ‬برخی‭ ‬متخصصین‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬می‌كنند‭ ‬ولی‭ ‬نباید‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬تیر‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬مقصد‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬بخورد‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬تیر‌ها‭ ‬۱۰‭ ‬تیر‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬بخورد‭ ‬كافی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬بخش‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬اجرایی‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬برعهده‭ ‬جوانان‭ ‬است‭.‬
پاسخ‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬انتقاد‌ها‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬نظرهای‭ ‬تند‭ ‬و‭ ‬واكاوی‌ها‭ ‬علیه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬چیست؟
ما‭ ‬اقرار‭ ‬به‭ ‬ضعف‭ ‬خود‭ ‬می‌كنیم؛‭ ‬اما‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬موفقی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بی‌خبر‭ ‬هستند،‭ ‬ضعف‭ ‬كلی‭ ‬ما‭ ‬تبلیغات‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مطبوعات،‭ ‬مجلات،‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ... ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬كنیم‭. ‬حتی‭ ‬خود‭ ‬مردم‭ ‬خوزستان‭ ‬نیز‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬بزرگی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬كمتر‭ ‬آگاهی‭ ‬دارند‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬رفاه‭ ‬مردم‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬شعف‭ ‬می‌شود‭.‬
وضعیت‭ ‬حركت‭ ‬پروژه‌های‭ ‬جهاد‭ ‬نصر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌كنید؟‭ ‬
به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬یك‭ ‬سری‭ ‬محدودیت‌ها‭ ‬از‭ ‬گرفتن‭ ‬تسهیلات،‭ ‬هماهنگی‌ها،‭ ‬مجوز‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬روند‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شكل‭ ‬است‭ ‬كه‭  ‬در‭ ‬پروژه‭ ‬۵۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬مطابق‭ ‬برنامه‭ ‬پیش‭ ‬می‌رویم‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ ‬است،كه‭ ‬در‭ ‬فاز‭ ‬اول‭ ‬عملیات‭ ‬۲۶۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬۳۱۲‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬پایان‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬۹۶‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭.‬ در‭ ‬پروژه‭ ‬ریزگردها،‭ ‬از‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬جلوتر‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬لازم‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬مشكل‭ ‬مالی‭ ‬بزرگترین‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روست‭.‬ پروژه‭ ‬آبزی‌پروری،‭ ‬با‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬۱۴۰۴‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬پروژه،‭ ‬دولتی‭ ‬نیست،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانكی،‭ ‬زیرساخت‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬اسكله،‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬تعریف‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ در‭ ‬پروژه‭ ‬برقدار‭ ‬كردن‭ ‬چاه‌های‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬حاكمیتی‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬نیرو‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬دریافت‭ ‬آیین‌نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬مجوزها‭ ‬مشكل‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬متولی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬یك‭ ‬سری‭ ‬مسائل‭ ‬اساسی‭ ‬حل‭ ‬شود‭.‬

حرف‭ ‬آخر
زمان‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌ایم‭ ‬امیدواریم‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬برویم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬تشكیلات‭ ‬كوچك‭ ‬اما‭ ‬كارآمد‭ ‬بتوانیم‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬قوانین،‭ ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬نظارت‌های‭ ‬خوب،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭.‬ اگر‭ ‬می‌توانستیم‭ ‬۱۰‭ ‬درصد‭ ‬واقعیات‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬نشان‭ ‬دهیم‌،‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬فرهنگی‭ ‬ما‭ ‬نبود‭. ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تلاش‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬نظام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬كشیده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬با‭ ‬اشتیاق‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬بیایند‭. ‬

    ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow