صنعت دام و طیور و آبزیان
پرورش ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬شرط‭!‬

حوض‭ ‬نقاشی‭ ‬من‭ ‬بی‌ماهی‭ ‬است؟

پرورش ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬شرط‭!‬

اینکه‭ ‬طی‭ ‬10‭ ‬یا‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬2‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬شود،‭ ‬اینکه‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬اینکه‭ ‬رانت‭ ‬خواری‌ها،‭ ‬فرصت‭ ‬طلبی‌ها‭ ‬و‭ ‬سودجویی‌ها‭ ‬در‭ ‬گرماگرم‭ ‬شعارهای‭ ‬ضرورت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسد،‭ ‬وچندین‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬‮«‬اینکه‭ ‬دیگر‮»‬‭ ‬نشریه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬کنکاش‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬تحقق‭ ‬شعارها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬بپردازیم‭.‬
نوشتار‭ ‬زیر‭ ‬حاصل‭ ‬گفتگوی‭ ‬تخصصی‌‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬داود‭ ‬صانعی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬هلدینگ‭ ‬مبارک‭ ‬اندیش،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرودهای‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬می‭ ‬خوانیم‭.‬

چشم‭ ‬انداز‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬چگونه‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است؟
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬جزء‭ ‬اولویت‌های‭ ‬شیلات‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬100%‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭  - ‬سال1400‭ -  ‬توسعه‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭  - ‬افزایش‭ ‬5/2‭ ‬کیلو‭ ‬به‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ - .‬ همچنین‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ - ‬سال‭ ‬1404‭ -  ‬سالانه‭ ‬به‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭ - ‬افزایش‭ ‬5‭ ‬کیلو‭ ‬به‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ - .  ‬قابل‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬قفس‭ ‬چیزی‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬ظاهراً‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬تحقق‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

چه‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است؟‭ ‬
میزان‭ ‬نیاز‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬چیزی‭ ‬حدود‭ ‬8000‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬الی‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬آورده‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬می‌باشد‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬به‭ ‬سقف‭ ‬تولید‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬رسید‭.‬
پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬دریای‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬جنوب‭ ‬قابل‭ ‬تقسیم‭ ‬بندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اولویت‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬قفس‌های‭ ‬دریای‭ ‬شمال‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ماهیان‭ ‬خاویاری،‭ ‬کپورماهی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬ماهی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬جنوب‭ ‬بیشتر‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ماهیانی‭ ‬چون‭ ‬سی‭ ‬باس،‭ ‬ماهی‭ ‬سیم‭ ‬اروپایی‌،‭  ‬شانک،‭ ‬صبیتی،‭ ‬هامور‭ ‬و‭.... ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬270‭ ‬تا‭ ‬300‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬روش‭ ‬پرورش‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬قابلیت‭ ‬اجرا‭ ‬دارد؟‭ ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬یعنی‭ ‬تکنولوژی‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬قفس‌های‭ ‬مدرن،‭ ‬تولید‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬غذای‭ ‬مرغوب‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دریای‭ ‬جنوب‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد‭.  - ‬در‭ ‬دریای‭ ‬شمال‭ ‬تکیه‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬داخلی‭ ‬کمی‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ -  ‬بنابراین‭ ‬تولید‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬آتی‭ ‬با‭ ‬افت‭ ‬و‭ ‬خیزهایی‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬تأکید‭ ‬نمود‭ ‬جهت‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬مصرف،‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬نیز‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مدون‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬اساسی‭ ‬نمود‭. ‬

چه‭ ‬میزان‭ ‬تکنولوژی‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اتکاء‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬بومی‭ ‬رقم‭ ‬خورده‭ ‬است؟‭ ‬
در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬منظر‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬ورود‭ ‬کرد‭: ‬
الف‭:‬‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تکیه‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬سنتی،‭ ‬تکنولوژی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬قفس‌،‭ ‬تولید‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬غذا‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬و‭ ‬1404‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نگرش‭ ‬قابل‭ ‬حصول‭ ‬نیست‭.‬
ب‭:‬‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رویکرد‭ ‬مدرن‭ ‬سازی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬رکن‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬لذا‭ ‬نیازمند‭ ‬زمان‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬صنایع‭ ‬داخلی‭ ‬هستیم‭. ‬

برای مطالعه مطلب «کیلکا؛‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬غذای‭ ‬اغنیا» کلیک کنید 

اجرای‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬چه‭ ‬تاثیری‭ ‬بر‭ ‬آینده‭ ‬صنعت‭ ‬آبزیان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬دارد؟‭ ‬
به‭ ‬دلیل‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ثابت‭ ‬بودن‭ ‬میزان‭ ‬صید،‭ ‬توسعه‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬در‭ ‬دریا،‭ ‬راهکار‭ ‬عقلانی‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬تولید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاثیر‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

چالش‌های‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬ابهاماتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬
توسعه‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬مهمترین‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭. ‬همچنین،‭ ‬ماهی‭ ‬منجمد‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬تیلاپیا‭ ‬رقیبی‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‭ ‬آلا‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬مشکل‭ ‬تأمین‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬با‭ ‬اندازه‭ ‬بالای‭ ‬100‭ ‬تا‭ ‬150‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬ساخت‭ ‬قفس‌های‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬

مزیت‌ها‭ ‬و‭ ‬معایب‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬چیست؟
محاسن‭ ‬و‭ ‬مزیت‭ ‬ها‭:‬‭ ‬تولید‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬روش‌های‭ ‬پرورشی،‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬هزینه‌های‭ ‬پرورش،‭ ‬نزدیک‭ ‬بودن‭ ‬طعم‭ ‬و‭ ‬مزه‭ ‬آبزیان‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬ماهیان‭ ‬صید‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬دریا،‭ ‬تنوع‭ ‬گونه‌ای‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬قفس‭. ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬مولد‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭.‬    
معایب‭:‬‭  ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬گذشته،‭ ‬کمبود‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرورش‭ ‬درون‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬نظرتکنیک‭ ‬پرورش‭ ‬نیز‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬سایزبندی‭ ‬کردن‭ ‬ماهیان‭ ‬پرورشی‭ ‬درون‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دوره‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬مشکل‭ ‬درمان‭ ‬ماهیان‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دوره‭ ‬پرورش،‭ ‬عدم‭ ‬امکان‭ ‬تغذیه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬طوفان‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬شدن‭ ‬دوره‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مسدود‭ ‬شدن‭ ‬قفس‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬معضل‭ ‬نظافت‭ ‬آنها‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬بخصوص‭ ‬برای‭ ‬مزارع‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬کم‭ ‬تولید‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

فاصله‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬استاندارد‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‌های‭ ‬اصلی‭  ‬به‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬است؟‭ ‬
چون‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬ماهیان‭ ‬وزن‭ ‬بالا‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬کمتری‭ ‬به‌اندازه‭ ‬بازاری‭ ‬می‌رسند‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬پرورش‭ ‬کاهش‭ ‬مییابد‭. ‬برخلاف‭ ‬سایر‭ ‬کشور‌ها‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬وزن‭ ‬ماهیان‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬طولانی‌تر‭ ‬است‭.‬

گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬تیلاپیا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ماهیانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬پرورش‭ ‬پیدا‭ ‬میکند،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬صحت‭ ‬دارد؟‭ ‬
تیلاپیا‭ ‬از‭ ‬گونه‭ ‬ماهیان‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دامنه‭ ‬شوری‭ ‬و‭ ‬دمایی‭ ‬بالایی‭ ‬را‭ ‬می‌تواند‭ ‬تحمل‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مصرف‭ ‬غذای‭ ‬بالا،‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬گونه‌های‭ ‬بومی‭ ‬موفق‌تر‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گونه‌های‭ ‬بومی‭ ‬را‭  ‬در‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬حذف‭ ‬میکند‭. ‬
به‭ ‬دلائل‭ ‬ذکر‭ ‬شده،‭ ‬مشکلات‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬تیلاپیا‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رسمی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬داخلی‭ ‬پرورش‭ ‬داد‭ ‬مگر‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬ایزوله‌ای‭ ‬مثل‭ ‬استان‭ ‬یزد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سیستم‌های‭ ‬پرورش‭ ‬مدار‭ ‬بسته‭.‬
خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌شود‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬تیلاپیا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متراکم‭ ‬و‭ ‬فوق‭ ‬متراکم‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬روش‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬رجحان‭ ‬دارد.  ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیشترین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬ماهی‭ ‬دریایی‭ ‬سی‭ ‬باس‭ ‬و‭ ‬سیم‭ ‬اروپایی،‭ ‬شانک‭ ‬و‭ ‬صبیتی‭  ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ماهی‭ ‬خاویاری‭ ‬و‭ ‬کپور‭ ‬دریایی،‭ ‬ماهی‭ ‬آزاد‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‭ ‬آلا‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬سدها‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

آیا‭ ‬امکان‭ ‬تحقق‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سواحل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬؟‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال؟‭ ‬
رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬بستگی‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬270‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬درصورت‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬بازاریابی،‭ ‬افزایش‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬کشش‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬صادرات‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬تولید‭ ‬محصولی‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬امیدوار‭ ‬بود‭. ‬

پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رقابت‭ ‬بالای‭ ‬بین‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬قدرتمند‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬تکنولوژی‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬مشکلات‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬و‭ ‬موانعی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬چگونه‭ ‬مدیریت‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬مهمترین‭ ‬عامل‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬تولید،‭ ‬کشش‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬محصول‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬پایین‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬استانداردهای‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬باشد،‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬توسعه‭ ‬خواهند‭ ‬یافت‭. ‬قطعاً‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬بازاریابی‭ ‬موفق،‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬حمل‌و‌نقل‭ ‬است‭.‬

آیا‭ ‬برای‭ ‬شاغلین‭ ‬در‭ ‬روش‌های‭ ‬سنتی‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬راهکاری‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬
در‭ ‬هر‭ ‬صنعتی‭ ‬نیازمند‭ ‬شغل‌های‭ ‬پایدار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬هر‭ ‬کالایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پایین‌ترین‭ ‬هزینه‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬نمایند‭. ‬قطعاً‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬قیمت‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬سنتی‭ ‬کاهش‭ ‬مییابد‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬باشد‭.‬

با‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬مساعدت‭ ‬و‭ ‬پی‌گیری‌های‭ ‬مهندس‭ ‬مرادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ،‬یاور‭ ‬نشریه‭ ‬بودند‭.  ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۶  -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow
Error
Whoops, looks like something went wrong.